Formularz zgłoszeniowy

W celu nawiązania współpracy z PGE Ventures, wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Informacje podstawowe

Spółka*

Opis głównej działalności spółki*

Etap rozwoju spółki*

Konkurencja*

Cele*

Przesłanki sukcesu*

Czas*

Zapotrzebowanie na kapitał*

Czy produkt może zostać wykorzystany w Grupie Kapitałowej PGE?*

Zespół

Dane teleadresowe

Imię i nazwisko osoby do kontaktu*

E-mail*

Telefon*

Miasto*

Dodatkowe informacje

Komentarz

Pozostałe informacje

Załącz plikPola oznaczone (*) są obowiązkowe

Klauzula informacyjna dla Oferenta:
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
A. Administratorem danych osobowych Oferenta jest PGE Ventures Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mysiej 2, 00-496 Warszawa.
B. W sprawie ochrony danych osobowych Oferent może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez formularz kontaktowy na stronie internetowej: www.pgeventures.pl, pod adresem e-mail: iod.pgeventures@gkpge.pl ,lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie a) powyżej.
C. PGE Ventures sp. z o.o. będzie przetwarzać dane Oferenta:
1) w celu marketingu produktów i usług podmiotów prowadzących wspólnie z PGE Ventures sp. z o.o.  projekty w zakresie wspierania start-upów, jeżeli Oferent wyrazi na to zgodę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO);
2) w celu zawarcia Umowy inwestycyjnej  (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
3) w celu wykonania i na podstawie Umowy inwestycyjnej, po zawarciu Umowy inwestycyjnej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją PGE Ventures sp. z o.o. prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją PGE Ventures sp. z o.o. prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
D. W każdej chwili przysługuje Oferentowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Oferenta, przetwarzanych w celach i na podstawach wskazanych powyżej. PGE Ventures sp. z o.o. przestanie przetwarzać dane Oferenta w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Oferenta, praw i wolności lub dane Oferenta będą PGE Ventures sp. z o.o. niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Oferenta w celu marketingu. Jeżeli Oferent skorzysta z tego prawa – PGE Ventures sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
E. Zgodnie z RODO, Oferentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
F. Oferentowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Oferenta przed jej wycofaniem.
G. PGE Ventures sp. z o.o. będzie przechowywać dane Oferenta:
1) dane osobowe Oferenta wynikające ze zgłoszenia przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.pgeventures.pl będą przetwarzane przez okres na jaki została zawarta Umowa inwestycyjna oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z Umowy inwestycyjnej;
2) dane przetwarzane na podstawie zgody Oferenta, PGE Ventures sp. z o.o. może przetwarzać do czasu, aż Oferent wycofa swoją zgodę lub zostanie ustalone, że się zdezaktualizowały;
3) jeżeli nie dojdzie do zawarcia Umowy inwestycyjnej , dane osobowe Oferenta zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do zaproponowania innych możliwości współpracy;
4) dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, PGE Ventures sp. z o.o. może przetwarzać do czasu, aż Oferent zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub zostanie ustalone, że się zdezaktualizowały.
H. Dane osobowe Oferenta mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom tj. (i) podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, partnerom PGE Ventures sp. z o.o., czyli firmom, z którymi PGE Ventures sp. z o.o.  współpracuje m.in. w ramach prowadzonego programu scoutingowego, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy lub innym, URE, UOKIK, UKE oraz (ii) podwykonawcom PGE Ventures sp. z o.o.  (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym.
I. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpoczęcia procesu oceny i selekcji zgodnie z Polityką Inwestycyjną PGE Ventures sp. z o.o..

pgeventures_site