Współpraca

Współpraca w działaniach start-upowych w branży energetycznej

Współpraca

Fundusz PGE Ventures zaprasza do współpracy przede wszystkim młodych przedsiębiorców, których innowacyjne projekty mają szansę przerodzić się w dochodowy biznes. W ramach uruchomionego przez nas Programu Scoutingowego, będziemy starali się nawiązać współpracę z możliwie jak największą liczbą start-upów, których jakość stawiamy sobie na pierwszym miejscu.

Dodatkowo Fundusz zaprasza do współpracy wszystkie podmioty będące w ekosystemie start-upowym w Polsce. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym podmiotem, który może przynieść wartość zarówno dla PGE Ventures jak i całej GK PGE.

Opis działań spółki:

  • Inwestycje w innowacyjne start-upy oraz transfer wiedzy na temat prowadzenia działalności biznesowej,
  • Współpraca z uczelniami i organizacjami NGO,
  • Budowanie relacji z partnerami i ekspertami branżowymi,
  • Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego.

Zasady współpracy

Start-upy

Biorąc pod uwagę przewidywany profil zaangażowania oraz możliwości dostarczenia konkretnych rozwiązań przez start-upy, poszukiwane będą projekty między innymi w obszarze:

  • optymalizacji działalności prowadzonej przez GK PGE w całym łańcuchu wartości Grupy,
  • magazynowania energii i czystych technologii wytwórczych, w tym metod ograniczania emisji substancji szkodliwych,
  • technologii informatycznych i komunikacyjnych (Big Data, Smart Home, elektromobilność, aplikacje mobilne, inne usługi i produkty),
  • wzbogacania surowców energetycznych oraz utylizacji ubocznych produktów spalania.

Organizacje i fundacje

Proponujemy model współpracy z organizacjami oparty na partnerstwie strategicznym i biznesowym.  Do współpracy w szczególności zapraszamy organizacje dysponujące bazą start-upów i możliwościami zapewnienia zaplecza eksperckiego i kanałów promocji Funduszu PGE Ventures. Zależy nam na budowaniu sieci współpracy i szerokiego partnerstwa pomiędzy przedstawicielami wszystkich organizacji start-upowych w Polsce i zagranicą.

Inkubatory, akceleratory i partnerzy technologiczni

W ramach możliwości pozyskania i doskonalenia start-upów chcemy współpracować z inkubatorami i akceleratorami technologicznymi. Start-upy z naszego portfela mają wówczas zapewnioną infrastrukturę badawczo-rozwojową oraz merytoryczną opiekę dojrzałych partnerów technologicznych.

Fundusze VC

Fundusz PGE Ventures nie wyklucza prowadzenia wspólnych inwestycji z innymi funduszami VC działającymi na rynku. Wszystkie potencjalne koinwestycje zostaną szczegółowo przeanalizowane, a decyzje o ich realizacji podejmie Zarząd PGE Ventures.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i przedstaw nam swój projekt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
pgeventures_site