Privacy policy

We care about the Users' data security and we respect their personal data information

Privacy policy

I. WSTĘP

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w szczególności za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem https://pgeventures.pl (dalej: Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest PGE Ventures Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mysiej 2, 00-496 Warszawa (dalej: Administrator lub PGE Ventures).

Kontakt z Administratorem:

 • adres korespondencyjny: PGE Ventures sp. z o.o. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa,
 • e-mail: pge.ventures@gkpge.pl,
 • telefon: 22 340 15 55.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2. PGE Ventures, dbając o ochronę danych osobowych, powołała Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD) oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, z którymi można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych PGE Ventures - Paweł Domagała:

 • adres korespondencyjny: PGE Ventures sp. z o.o. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
 • adres e-mail: iod.pgeventures@gkpge.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

4. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:

 • danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,
 • danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.

5. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części niniejszej „Polityki prywatności”.

II. GROMADZONE DANE - INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.

2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
 • podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych, agencjom marketingowym, podmiotom z Grupy PGE, uczestnikom projektów akceleracyjnych oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze,
 • innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym, innym kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

4. Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG), czyli krajów innych niż kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein. Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone na rzecz Administratora przez PGE Systemy S.A., wykonanie określonych zadań, czy czynności przez wskazany podmiot może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej na informacji temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.

5. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku dotyczącego:

 • dostępu do danych (w tym uzyskania informacji jakie dane są przez przetwarzane prze Administratora i w jakim zakresie, a także uzyskania ich kopii - szczegóły: art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (czyli ich poprawienia jeśli przetwarzane przez Administratora dane są nieprawidłowe lub niekompletne - szczegóły: art. 16 RODO),
 • usunięcia danych (jeśli np. dane nie są już potrzebne do realizacji celów, w których zostały zgromadzone lub Administrator nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych - szczegóły: art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (jeśli np. kwestionują Państwo prawidłowość wykorzystywanych przez Administratora danych osobowych, jeśli dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale muszą być przetwarzane z powodu dochodzenia przez Państwa roszczeń - szczegóły: art. 18 RODO),
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania (jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, czy też wykorzystywane są w celach marketingu bezpośredniego - szczegóły: art. 21 RODO).
 • przeniesienia danych do innego administratora (jeśli przetwarzanie przekazanych Administratorowi danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub na podstawie umowy - szczegóły: art. 20 RODO).
 • jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (np. zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych), mają Państwo prawo w dowolnym momencie w dowolny sposób wycofać zgodę (przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które nastąpiło przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody).

6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/83/155).

7. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać:

 • dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika Serwisu podczas korzystania z usług opisanych w „Polityce prywatności”,
 • dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy),
 • dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody,
 • dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz inne informacje przekazane przez Państwa,w zakresie niezbędnym:
 • do przyjęcia obsługi zgłoszenia, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes),
 • do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes),
 • do nawiązania kontaktu oraz przygotowania i przedstawienia oferty współpracy w odpowiedzi na prośbę przekazaną przez Państwa za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

2. Przekazując nam (w ramach prowadzonej komunikacji) informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO - zgoda).

3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas niezbędny do obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa telefoniczna,
 • czas niezbędny do przygotowania i przekazania oferty współpracy,
 • czas niezbędny do przyjęcia oraz rozpatrzenia skarg i reklamacji,
 • czas do momentu wycofania zgody przez Państwa (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).

4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD(za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub do właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi, obsługi wniosku, rozpatrzenia reklamacji lub przedstawienia oferty współpracy.

III. B. FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

 1. Administrator może gromadzić Państwa dane osobowe za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy zgłoszeniowych, w szczególności:
 • imię i nazwisko,
 • stanowisko
 • miejscowość,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • adres IP,
 • inne informacje przekazane przez Państwa za pośrednictwem wybranego formularza.

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym:

 • do przyjęcia i obsługi zgłoszenia, w tym prowadzenia komunikacji za pośrednictwem wskazanych w formularzu danych kontaktowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes),
 • do podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy w ramach projektu wspierania start-upów, zgodnie z warunkami zawartymi w polityce inwestycyjnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas niezbędny do obsługi zgłoszenia,
 • czas niezbędny do przeprowadzenia oceny inwestycyjnej wniosku oraz przedstawienia propozycji współpracy.

4. Podanie wskazanych w formularzu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwej obsługi zgłoszenia, rozpoczęcia procesu oceny inwestycyjnej oraz nawiązania współpracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości przyjęcia i oceny wniosku oraz zaproszenia oferenta do podjęcia współpracy.

5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych w ramach projektu wspierania start-upów dostępne są w zakładce Ochrona danych osobowych”.

III. C. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
 • prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej(w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS)na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda),
 • realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach i usługach Administratora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem (np. spółek z Grupy Kapitałowej PGE, partnerów biznesowych), w tym personalizacji treści marketingowych, tj. przygotowania i zaprezentowania oferty dopasowanej do Państwa preferencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes),
 • personalizacji treści marketingowych, tj. przygotowania i zaprezentowania oferty dopasowanej do Państwa preferencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes),

- z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne.

2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
 • czas do momentu wycofania zgody na komunikację za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (adresu e-mail, numeru telefonu).

3. Odbiorca komunikacji marketingowej może zrezygnować z jej otrzymywania w każdej chwili,w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.

4. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.

III. D. LINKEDIN

 1. PGE Ventures jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z usługi produktów oferowanych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą: Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (dalej: LinkedIn), którzy odwiedzają stronę Administratora dostępną pod adresem: https://pl.linkedin.com/company/pge-ventures  (dalej: Strona Firmowa).

Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów i usług LinkedIn, odwiedzają Stronę Firmową. Dane te są przetwarzane:

 • w związku z prowadzeniem Strony Firmowej, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes);
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez LinkedIn (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes); w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji udzielania odpowiedzi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).

3. Administrator ma prawo do przetwarzania:

 • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na LinkedIn), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn,
 • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Stronę Firmową,w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca pracy, miejsca zamieszkania, informacji na temat wykształcenia, zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
 • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług LinkedIn (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia)w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn wynikają wprost z:

 • regulaminu LinkedIn (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement) oraz
 • „Polityki ochrony prywatności” (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy) lub
 • przepisów prawa

- oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym LinkedIn.

5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn),
 • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
 • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług LinkedIn.

6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik LinkedIn, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Stronę Firmową - oprócz upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom - innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn, którzy odwiedzają Stronę Firmową, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) -w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników ze Strony Firmowej i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes).

9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Stronie Firmowej działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Strony Firmowej, polecenie Strony Firmowej w poście lub komentarzu), PGE Ventures oraz LinkedIn są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

 • w niniejszym dokumencie,
 • w dokumencie „Polityka ochrony prywatności”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy,
 • w dokumencie „Page Insights Joint Controller Addendum”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi LinkedIn (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy).

11. Z inspektorem ochrony danych LinkedIn można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.

 

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z serwisu dostępnego pod adresem https://pgeventures.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, data i czas odwiedzin Serwisu.
 3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz tworzenie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników.
 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes).
 7. W Serwisie stosujemy pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Polityce plików cookies” dostępnej na stronie https://pgeventures.pl/polityka-cookies.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza „Polityka prywatności” ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności strony internetowej Administratora funkcjonującej pod adresem https://pgeventures.pl.
 2. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do usług i stron internetowych podmiotów trzecich,w tym partnerów biznesowych i usługodawców oraz podmiotów z Grupy PGE. Administrator zaleca, aby każdy użytkownik Serwisu, po przejściu na strony innych podmiotów, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej „Polityce prywatności”,w szczególności w przypadku:
 • rozwoju technologii,
 • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
 • rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych usług i funkcjonalności.

4. O stosownych zmianach w treści „Polityki prywatności” Administrator powiadomi użytkowników w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie.

5. Niniejsza „Polityka prywatności” ma zastosowanie od dnia 07.08.2023 r.

pgeventures_site