Polityka prywatności

Dbamy o bezpieczeństwo użytkowników i szanujemy ich dane osobowe

Polityka prywatności

INFORMACJE WSTĘPNE

Szanując prawo do prywatności, PGE Ventures sp. z o.o. (dalej: „Administrator”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, przedstawiamy zasady ochrony danych osobowych, ustanowione w naszej organizacji na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest PGE Ventures sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa. PGE Ventures sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Pan Paweł Domagała. Kontakt z inspektorem ochrony danych można m.in. nawiązać za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.pgeventures@gkpge.pl.

POZYSKANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

PGE Ventures sp. z o.o. jest częścią największej w Polsce grupy energetycznej - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Ventures to powołany w ramach Grupy Kapitałowej PGE fundusz Corporate Venture Capital, którego celem jest inwestowanie w start-upy. Fundusz wykorzystuje dźwignię finansową w postaci zewnętrznych programów, m.in. PFR Ventures, ale dysponuje również własnymi środkami dedykowanymi dla projektów, które posiadają strategiczne znaczenie dla Grupy i wpisują się w jej łańcuch wartości.

ADMINISTRATOR REALIZUJE FUNKCJE BIZNESOWE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH I ZAKRESIE:

1) Proces przetwarzania danych osobowych Klientów (podmioty poddawane ocenie inwestycyjnej)

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

Podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy oraz realizacja inwestycji w podmiot ubiegający się o dofinansowanie, a także: 

- w celach rozpatrywania złożonych reklamacji lub prowadzonej innej korespondencji,

- w celach archiwalnych (dowodowych),

- w celach księgowych, tj. w celu wystawienia dokumentu księgowego i jego archiwizacje,

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

- w celach analitycznych (lepszego doboru usług, ogólnej optymalizacji naszych procesów inwestycyjnych, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.),

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f RODO.

Okres przechowywania danych:      

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania - do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora do czasu złożenia sprzeciwu.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych:

Dane osobowe są pozyskiwane od Pani/Pana.

2) Proces przetwarzania danych osobowych w przedmiocie rozpatrywania skarg, reklamacji

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

Rozpatrywanie wpływających do Administratora skarg i reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Okres przechowywania danych:      

Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych:

Dane osobowe nie są pozyskiwane w inny sposób niż od Pani/Pana.

3) Proces przetwarzania danych osobowych kontrahentów i dostawców Administratora

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

Realizacja umowy z kontrahentem lub dostawcą jak również obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi lub ich dochodzenie.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.

Okres przechowywania danych:      

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania - do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających lub do czasu złożenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w prawnie uzasadnionym interesie administratora.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych:

Dane osobowe są pozyskiwane w od Pani/Pana w sytuacji, gdy prowadzi Pani/ Pan działalność gospodarczą lub jest Pani/Pan reprezentantem osoby prawnej. Administrator danych mógł pozyskać również dane Pani/ Pana z uwagi, iż jest Pani/ Pan pracownikiem/ współpracownikiem kontrahenta lub dostawcy Administratora danych.

4) Proces przetwarzania danych osobowych pracowników i współpracowników Administratora

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

Celem przetwarzania jest zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami.  W ramach tego celu, dane osobowe są przetwarzane dla realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obowiązków wynikających z przepisów prawa – w szczególności prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), a także na podstawie uzasadnionych interesów pracodawcy, w szczególności do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). PGE Ventures sp. z o.o. ma prawo przetwarzać Państwa dane w celu ochrony żywotnych interesów pracownika tj. w celu ratowania życia i zdrowia (podstawa art. 9 lit. c RODO)  i przekazywać je uprawnionym przez przepisy prawa odbiorcom – np. służbom  Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub innym służbom kryzysowym. Jako pracodawca mamy prawo przekazać dane pracowników, które obecnie posiadamy w związku z wykonywaniem umów o pracę lub współpracę podmiotom uprawnionym. Ewentualność przekazania Państwa danych dotyczy głownie przekazania adresu zamieszkania w celu ułatwienia skontaktowania się z pracownikiem przez służby sanitarne. Jednocześnie informujemy, że w ramach działań prewencyjnych nie zbieramy danych dotyczących stanu Państwa zdrowia oraz miejsca pobytu w czasie urlopu lub w czasie wolnym od pracy. Natomiast w sytuacji, gdy pracownik otrzymałby diagnozę, iż jest zarażony koronawirusem obowiązek poinformowania pracodawcy o zakażeniu spoczywa na służbach sanitarnych. Pracownik może oczywiście również samodzielnie poinformować pracodawcę. W związku z powyższym informujemy, że stacja epidemiologiczna GIS lub szpital może prosić o informację na temat Państwa miejsca pracy.

Okres przechowywania danych:      

Akta osobowe pracowników zatrudnionych przed 1.01.2019 r. przechowywane są, co do zasady przez lat 50, a w niektórych przypadkach przez lat 10. Okres 10 lat przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych:

Dane osobowe nie są pozyskiwane w inny sposób niż od Pani/Pana.

5) Proces przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

Prowadzenie rekrutacji i podjęcie współpracy z nowym pracownikiem lub współpracownikiem.

Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b RODO.

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Okres przechowywania danych:      

Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony prawnie interes administratora z uwagi, iż zatrudniony pracownik/współpracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować. W przypadku wyrażenia zgody przez kandydata do pracy w zakresie jego udziału w przyszłych rekrutacjach dane będą przechowywane przez rok od wyrażenia zgody.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych:

Co do zasady, Pani/Pana dane osobowe nie są pozyskiwane w sposób inny niż od Pani/Pana. Wyjątkowo, w przypadku Pani/Pana uprzedniej zgody, dane osobowe zostały nam przekazane przez podmioty specjalizujące się w rekrutacji.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) osoba, której dane dotyczą ma prawo złożenia sprzeciwu. Po złożeniu sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane osoby, która wniosła sprzeciw, w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów tej osoby.

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzoną działalnością PGE Ventures sp. z o.o. może ujawniać Państwa dane osobowe w zależności od celu przetwarzania następującym podmiotom: podmiotom z Grupy PGE, partnerom biznesowym, naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom dostarczającym rozwiązania teleinformatyczne, firmom księgowym, prawniczym, uczestnikom projektów akceleracyjnych oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. przenoszenia swoich danych osobowych.

Realizacja określonych praw może zależeć od podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez PGE Ventures sp. z o.o. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

CZY MUSISZ PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Pana/Pani danych osobowych co do zasady nie będziemy przekazywali poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pana/Pani danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym, może Pan/Pani zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które mogłyby powodować skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać. W procesie realizacji programu inwestycyjnego dotyczącego jednoosobowej działalności gospodarczej może dochodzić do profilowania, w którym oceniana będzie m.in. sytuacja ekonomiczna, wiarygodność, efekty pracy osoby fizycznej.  

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu, podczas gdy odwiedzasz strony WWW w sieci Internet.

Cel dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Do czego używamy plików cookies

PGE Ventures sp. z o.o. stosuje pliki cookies, aby:

 • optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji;
 • utrzymywać sesję użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;
 • wyświetlać informacje w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tych samych treści temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować treści w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika;
 • docierać do użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza stronami i aplikacjami należącymi do PGE Ventures sp. z o.o.

Jakich plików cookies używa PGE Ventures sp. z o.o.

Stosujemy dwa rodzaj plików:

 • sesyjne - pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory, używane m.in. przy logowaniu. Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samym, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.

Z poziomu przeglądarki internetowej z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:

 • zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;
 • określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Aby poznać szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz odpowiedni link:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Urządzenia mobilne:

Android

iOS (Safari)

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszych serwisach.

Zasady Ochrony Danych, którymi kieruje się Grupa Kapitałowa PGE:

1. Wartości

Prywatność i ochrona Danych to wartości ważne dla GK PGE. Zdajemy sobie sprawę, że bez nich pozbawieni jesteśmy podmiotowości i że można je ograniczać tylko proporcjonalnie do ochrony innych wartości.

2. Styl

Prywatność to poczucie bezpieczeństwa, spokoju, jakość życia. Komunikując się z ludźmi (klientami, kontrahentami i pracownikami) staramy się, aby czuli się z nami bezpiecznie. Zapewniamy zrozumienie dla ich okoliczności,  w jakich się znajdują, ich reakcji i potrzeb, bo sami  również często znajdujemy się w podobnych sytuacjach.  Nie frustrujemy się naszymi odczuciami, bo to oni (klienci, kontrahenci, pracownicy) komunikując się z nami bardziej odczuwają swoją słabość względem systemu, niż my, którzy w tym momencie jesteśmy jego częścią.

3. Legalność

W GK PGE Dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Dbamy o to, aby ustalić podstawę prawną przetwarzania. Ustalamy i spełniamy obowiązki ochrony Danych.

4. Rzetelność

GK PGE wykorzystujemy Dane uczciwie i rzetelnie. Przetwarzamy tylko Dane, które są adekwatne, stosowne i niezbędne do celów, dla których są przetwarzane. Komunikujemy uczciwie i rzetelnie, zgodnie z prawdą.

5. Przejrzystość

Komunikujemy możliwie prosto i czytelnie. Unikamy języka prawniczego. Nasza komunikacja jest zrozumiała i przejrzysta. Staramy się, aby każdy mógł zrozumieć nasze komunikaty.

6. Celowość

Dane zbieramy w konkretnych celach i nie wykorzystujemy ich inaczej, chyba że jest to legalne i wypełnimy wszystkie dodatkowe obowiązki (np. poinformujemy o zmianie celu przetwarzania).

7. Minimalizacja

Minimalizujemy przetwarzanie Danych. Nie pozyskujemy Danych na zapas, udostępniamy je tylko osobom, które muszą je znać i przechowujemy tylko tak długo jak są potrzebne.

8. Prawidłowość

Dbamy o prawidłowość Danych, weryfikujemy Dane i umożliwiamy ich aktualizację osobom, które są ich właścicielem. Przykładowo, jeśli w poczcie e-mail dostaliśmy odpowiedź automatyczną „ta osoba już tu nie pracuje” usuwamy jej nieaktualny służbowy adres email z bazy od razu, a nie po ośmiu latach.

9. Bezpieczeństwo

GK PGE dba i kładzie nacisk na bezpieczeństwo, cyber bezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo Danych. Wdrażamy procedury, szkolimy pracowników i ponosimy nakłady. Jednak aby to było skuteczne, wszyscy musimy stosować się do zasad bezpieczeństwa, a nie szukać dróg na skróty, ani wierzyć, że tym razem nic złego się nie stanie.

10. Rozliczalność

Dokumentujemy postępowanie z Danymi, aby być w stanie rozliczyć się ze spełnienia naszych obowiązków. Tego wymaga od nas prawo oraz rzetelność.

Odpowiedzialność

Niniejszy serwis internetowy ma charakter informacyjny. PGE Ventures sp z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne. PGE Ventures sp z o.o. nie udziela gwarancji odnośnie dostępnych w serwisie treści oraz nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z korzystania z zasobów serwisu. PGE Ventures sp z o.o. nie odpowiada za zawartość zewnętrznych witryn internetowych, do których mogą prowadzić odnośniki zawarte w serwisie PGE.

PGE Ventures sp z o.o. zastrzega możliwość wprowadzania zmian w treści serwisu www.pgeventures.pl w dowolnym czasie i zakresie, bez powiadamiania o tym użytkowników tego serwisu.

Prawa autorskie

© Copyright PGE Ventures sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie informacje zawarte w serwisie PGE – teksty, zdjęcia, formy graficzne, układ, są prawnie chronione.

Kontakt

W przypadku pytań odnośnie serwisu www.pgeventures.pl prosimy o kontakt pod adresem: pge.ventures@gkpge.pl.

This website uses the Instagram™ API and is not endorsed or certified by Instagram or Instagram, Inc. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this website are property of Instagram, Inc.

pgeventures_site