Polityka inwestycyjna

Czym kierujemy się inwestując w start-upy?

Polityka inwestycyjna

W celu zachowania pełnej transparentności prowadzonych działań sposób aplikowania oraz proces oceny inwestycji jest dostępny dla każdego podmiotu zainteresowanego inwestycją PGE Ventures.

 

Obszary inwestycyjne PGE Ventures

Głównymi obszarami inwestycyjnymi PGE Ventures są sektory szeroko powiązane z łańcuchem wartości GK PGE.

Biorąc pod uwagę przewidywany profil zaangażowania oraz możliwości dostarczenia konkretnych rozwiązań przez Spółki Portfelowe, poszukiwane będą projekty między innymi w branżach/obszarach:

 

Obszary-inwestycyjne-PGE-Ventures

 

Kryteria inwestycji

PGE Ventures zamierza inwestować w start-upy we wczesnej fazie oraz w fazie wzrostu, spełniające większość kryteriów inwestycyjnych:

 

investment-criteria-_pl.jpg

 

Projekty inwestycyjne we wczesnej fazie rozwoju charakteryzują się między innymi:

 • niskimi dochodami;
 • początkiem historii biznesowej;
 • krystalizującym się zespołem operacyjnym;
 • istniejącą pierwszą (beta) wersją produktu;
 • możliwą do zbadania reakcją rynku.

 

Projekty inwestycyjne w fazie wzrostu charakteryzują się między innymi:

 • znacznymi przychodami, ale wciąż brakiem rentowności prowadzonej działalności;
 • dopasowaniem produktu do rynku zbytu;
 • rozbudowywanym zespołem.

 

Proces oceny i selekcji inwestycji

Każdy projekt będzie musiał przejść przez proces oceny i selekcji zaczynający się od przebrnięcia przez sito kryteriów inwestycyjnych, a kończący się na badaniu due diligence i umowie inwestycyjnej.

 

Selekcji i ocenie podlegają:

 • oferenci, którzy złożyli wnioski aplikacyjne;
 • podmioty, które zostały zaproszone do współpracy przez PGE Ventures;
 • wszystkie inne projekty inwestycyjne, które odpowiadają na potrzeby biznesowe PGE Ventures.

 

Proces oceny

 

 

 1. Analiza pod kątem kryteriów inwestycyjnych – weryfikacja kwalifikowalności formalnej wniosku aplikacyjnego.
 2. Wstępna analiza finansowo-technologiczna – weryfikacja kwalifikowalności merytorycznej wniosku aplikacyjnego dokonywana jest przez Menedżera Inwestycyjnego. Ocenie podlegają takie dokumenty jak: biznes plan, model finansowy, analizy wrażliwości, sytuacja prawna spółki – w razie potencjalnych braków w dokumentacji spółka zostanie poinformowana o konieczności jej uzupełnienia.
 3. Interview – etap szczegółowy, w którym Oferent jest zapraszany do prezentacji i wstępnej negocjacji kluczowych warunków inwestycji.
 4. Komitet Inwestycyjny I – pierwszy punkt kontrolny, na którym komitet inwestycyjny dokonuje oceny potencjału biznesowego przedstawionego projektu na podstawie dostarczonych dokumentów;
 5. Negocjacje Term Sheet – negocjacje prowadzone są przez przedstawicieli Oferenta oraz dział inwestycyjny PGE Ventures. Negocjacje określą podstawowe warunki inwestycji m.in.: strukturę udziałową, realną wycenę spółki, główne prawa i obowiązki stron transakcji. Efektem tego etapu jest przygotowanie obustronnie zaakceptowanego dokumentu Term Sheet.
 6. Komitet Inwestycyjny II – drugi punkt kontrolny, w którym członkowie komitetu inwestycyjnego oceniają projekt na podstawie dokumentacji inwestycyjnej i podejmują decyzję w zakresie przyszłego dokonania w niego inwestycji na warunkach określonych w Term Sheet.
 7. Due Diligence – w ramach obszarów, które będą tego wymagały, przeprowadzane są badania due diligence: technologiczne, finansowo-podatkowe, komercyjne, prawne oraz raport w zakresie kluczowych osób zatrudnionych w spółce.
 8. Negocjacje Umowy Inwestycyjnej – w tym etapie mają miejsce negocjacje warunków Umowy Inwestycyjnej, wychodząc od warunków określonych w Term Sheet i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego due diligence oraz aktualną ocenę komitetu inwestycyjnego. Jeżeli podczas badania due diligence pojawią się rozbieżności od zapisów Term Sheet, to warunki umowy mogą być ustalone poza ramami Term Sheet. Efektem pożądanym tego etapu jest zaakceptowany przez wszystkie uczestniczące strony kształt Umowy Inwestycyjnej.
 9. Komitet inwestycyjny III – etap, w którym zostaje podjęta ostateczna decyzja inwestycyjna w oparciu o ustalenia procesu due diligence oraz wynegocjowane warunki Umowy Inwestycyjnej.
 10. Inwestycja – finalizacja procesu inwestycyjnego w postaci przygotowania i przeprowadzenia wszelkich czynności formalnych przez PGE Ventures, celem objęcia udziałów i wykonania Umowy Inwestycyjnej. W ramach tego etapu przygotowane są wszelkie czynności dotyczące utworzenia lub dokapitalizowania Spółki Portfelowej.
pgeventures_site