Artykuł

Artykuł

05/01/2018

Fundusz utworzony został w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Poddziałanie 1.3.1 „Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa”, konkurs NCBiR nr 1/1.3.1/2017 – BRIdge Alfa, ścieżka B.

PGE Ventures jako główny inwestor Funduszu EPIC Alfa, poza wniesieniem kapitału oferuje również know-how zarówno w zakresie głównej działalności biznesowej, jak również funkcji wsparcia. PGE Ventures w ramach prowadzonej przez siebie działalności inwestycyjnej poszukuje projektów powiązanych z szerokim łańcuchem wartości Grupy Kapitałowej PGE – co ma istotny wpływ na kształt strategii inwestycyjnej Funduszu EPIC Alfa.

Wsparcie projektów B+R

Fundusz EPIC Alfa zamierza współpracować z polskimi i zagranicznymi funduszami venture capital, które będą wspólnie angażować środki we wsparcie przedsiębiorstw typu spin-off, realizujących projekty B+R. Fundusz EPIC Alfa zamierza pozyskiwać kolejnych inwestorów typu VC na kolejnych etapach rozwoju Inwestycji. Zastosowanie takiego rozwiązania wpłynie na zwiększenie wartości wydatków prywatnych na finansowanie działalności B+R. Fundusz EPIC Alfa przewiduje wsparcie projektów B+R, pochodzących głownie ze środowiska jednostek naukowych w Polsce (uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN) znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju tj.:

  • Proof-of-Principle (PoP) – faza projektu B+R polegająca na wczesnej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, wstępna ocena potencjału projektu B+R, analizy otoczenia konkurencyjnego, zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju projektu B+R. Faza PoP poprzedza powołanie spółki typu spin-off i finansowana jest w 80 % dotacją, a w 20 % środkami inwestorów prywatnych;
  • Proof-of-Concept (PoC)– faza projektu B+R polegająca na właściwej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, których wyniki (jeśli pozytywne) na ogół umożliwią pełne zgłoszenie patentowe lub przejście do fazy międzynarodowej zgłoszenia pierwszeństwa w trybie PCT lub komercyjne wykorzystanie wyniku projektu B+R. Faza PoC finansowana jest w formie mieszanej – wejścia kapitałowego inwestora (minimum 20 % środków) oraz dotacji (max 80 %, przekazywanej za pośrednictwem Funduszu BRIdge Alfa) dla spółek utworzonych na bazie zwalidowanych projektów B+R.

Profil branżowy

Fundusz skupi się na inwestowaniu w branże, w których zespół funduszu oraz eksperci współpracujący z Funduszem posiadają doświadczenie w zakresie dokonywania inwestycji, pozyskiwania kolejnych rund finansowania oraz rozwoju przedsiębiorstw. Obszar branżowy można sprowadzić do czterech głównych kategorii: nowoczesnych technologii materiałowych, IoT, rozwiązań dla energetyki oraz technologii przetwarzania danych i komunikacji.

Fundusz EPIC Alfa zwróci szczególną uwagę na Inwestycje, które będzie mógł dokapitalizować w ramach kolejnej rundy lub odsprzedać do PGE Ventures lub innych polskich przedsiębiorstw. Opracowując profil branżowy uwzględniono również raporty i wnioski z badań nad Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami (KIS). W procesie inwestycyjnym planowane jest wykorzystanie metod Customer Development (CDM) oraz Model metodyki Lean Startup, która stała się standardem, jeśli chodzi o komercjalizację wyników badań naukowych w USA (wg Steve Blank „The Four Steps to Epiphany”). W szczególności Zespół Inwestycyjny zamierza położyć nacisk na wsparcie zespołow projektowych w dwoch pierwszych etapach CDM tj. Customer Discovery i Customer Validation. Według CDM Customer Discovery koncentruje się na testowaniu że model biznesowy przedsięwzięcia jest prawidłowy, a konkretnie czy potwierdza czy produkt rozwiązuje konkretną potrzebę rynkową (tzw. Product/Market Fit), zaś Customer Validation to szereg reguł pozwalających stworzyć powtarzalny proces sprzedażowy. Warto zwrócić uwagę, że taka charakterystyka w dużej mierze odpowiada definicjom „Proof of Principle” i „Proof of Concept”, które są w centrum Programu 1.3.1. Wykorzystanie tej analogii pozwoli Zespołowi Inwestycyjnemu wykorzystać potencjał ze współpracy z głównym inwestorem Funduszu – PGE Ventures. Dodatkowo Zespół będzie mógł lepiej zidentyfikować podmioty zagraniczne, które od lat wdrażają CDM i czerpać z dobrych praktyk, a także budować sieć kontaktów, która zostanie następnie wykorzystana do komercjalizacji inwestycji.